Plymio i fyd Gwynt Arnofiol

Croeso i'n dosbarth rhithwir

Pam Gwynt Arnofiol

Mae angen i'r byd gynyddu'n sylweddol y swm o ynni adnewyddadwy y mae'n ei gynhyrchu.

Fodd bynnag, mewn llawer o ranbarthau, mae dyfnderoedd dŵr yr arfordir yn rhy bell ar gyfer defnyddio gwynt alltraeth wedi'i osod ar wely'r môr. Dyma ble mae gwynt sy'n arnofio yn bwysig, oherwydd gellir ei ddefnyddio mewn dŵr llawer dyfnach.

Ond beth yw gwynt arnofiol a sut mae'n gweithio? Dyna'r cwestiynau y mae'r dudalen hon yn bwriadu eu hateb. Gallwch hefyd ddarganfod mwy am brosiectau gwynt arnofiol RWE yma ac os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach cysylltwch â ni yma.

Beth yw gwynt arnofiol?

Mae gwynt arnofiol yn ddull o gynhyrchu ynni adnewyddadwy glân o'r gwynt allan ar y môr. Mae'n defnyddio technoleg debyg i dyrbinau gwynt alltraeth confensiynol sy'n cael eu defnyddio heddiw.

Fodd bynnag, tra bod y rheini wedi'u gosod ar wely'r môr, mae'r tyrbinau alltraeth hyn wedi'u gosod ar ben sylfaen sy'n arnofio. Mae'r sylfeini hyn yn darparu nofiadwyedd a sefydlogrwydd ac yn dod mewn gwahanol ddyluniadau sy'n addas ar gyfer gwahanol leoliadau.

Os yw gwynt sy'n arnofio yn newydd i chi, gwyliwch yr animeiddiad hwn i ddeall y pethau sylfaenol!

Sut maen nhw'n arnofio?

Mae sylfaen arnofiol a thyrbin yn pwyso miloedd o dunelli ond mae angen iddo fod yn unionsyth ac yn nofiadwy bob amser. Yn gyffredinol, mae pump ‘math’ o sylfeini sy’n cael eu defnyddio:

  1. Bwi Polyn
  2. Gwrthbwys Crog
  3. Bad
  4. Lled-ymsuddol a
  5. Llwyfan Coesau Tensiwn.

Ydych chi eisiau gwybod sut maen nhw'n arnofio (a pheidio â chwympo drosodd)? Fe gewch yr holl atebion yn ein hanimeiddiad.

Sut maen nhw'n aros yn eu lle?

Dydyn ni ddim eisiau i’n tyrbinau lithro i ffwrdd o’n safle, felly mae’n rhaid i ni sicrhau eu bod yn aros yn eu lle. Mae tyrbinau arnofiol yn cael eu cadw yn eu lle gan ddefnyddio 'system cynnal safle’, sy'n cynnwys llinellau angori ac angorau.

Mae gan lawer o'r dechnoleg a ddefnyddir i gadw gorsafoedd gwynt yn eu lle hanes hir o ddefnydd yn y diwydiannau llongau ac olew a nwy. O’r herwydd, mae llawer iawn o brofiad ac arbenigedd eisoes, er y bydd gwynt arnofiol yn cyflwyno ei heriau penodol ei hun y bydd angen mynd i’r afael â nhw. 

Dysgwch fwy am hyn trwy wylio ein hanimeiddiad.

Sut mae prosiectau gwynt arnofiol yn cael eu hadeiladu?

Mae angen llawer o gynllunio a gwaith i adeiladu prosiect gwynt arnofiol.

Mae'r sylfeini arnofiol wedi'u gwneud yn bennaf o ddur neu goncrit ac fel arfer maent yn cael eu cynhyrchu a'u hadeiladu ar safle'r cei porthladdoedd mawr gan ddefnyddio peiriannau codi trwm a chraeniau, tra bod rhannau'r tyrbin gwynt fel arfer yn cael eu cynhyrchu mewn mannau eraill a'u cludo i'r porthladd.

Darganfyddwch beth yw’r prif gamau yn y fideo.